2024 Yılı Kimlik Tespiti ve Şüpheli İşlem bildirimi İhlalinde İdari Para Cezası Tutarları

805
0

2021 Yılına Yeniden Değerleme uygulanması sonrası, tekrar güncellenen ceza tutarları aşağıda gösterilmektedir.

Not: Gelir idaresi tarafından her yıl için tebliğ ile açık olarak yayınlandığı gibi, MASAK tarafından da söz konusu ceza tutarlarının Tebliğ ile net olarak yayımlanması iyi olacaktır.

Her Bir İhlalde Ceza Tutarı

Art. %9,11Artırım %36,20Artırım %122,93Artırım %58,46
2021 202220232024
Müşterinin tanınması Md332.73344.58299.386157.487
Şüpheli işlem bildirimi M/d54.55574.303165.643262.477

Azami Ceza Tutarı

Art. %9,11Artırım %36,20Artırım %122,93Artırım %58,46
2021 202220232024
Müşterinin tanınması Md34.364.4005.944.31213.251.65420.998.570
Şüpheli işlem bildirimi M/d4.364.4005.944.31213.251.65420.998.570

Finansal Kuruluşlar İçin Artırılmış Tutarlar

* işlem tut %5 inden az olmamak üzere

Art. %9,11Artırım %36,20Artırım %122,93Artırım %58,46
2021 202220232024
Müşterinin tanınması Md365.46689.164198.772314.974
Şüpheli işlem bildirimi M/d109.110148.606331.286524.954

Azami Ceza Tutarı Finansal Kuruluşlar için

Art. %9,11Artırım %36,20Artırım %122,93Artırım %58,46
2021 202220232024
Müşterinin tanınması Md343.644.00059.443.128132.516.565209.985.748
Şüpheli işlem bildirimi M/d43.644.00059.443.128132.516.565209.985.748

5549 Sayılı Kanun
Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza
MADDE 13 – (Değişik:27/12/2020-7262/23 md.)
(1) Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere otuz bin Türk lirası, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere elli bin Türk lirası idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu, yetkili müessese, ödeme ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması hâlinde, idari para cezası işlem tutarının yüzde beşinden az olmamak üzere iki kat olarak uygulanır.

(5) Maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için kırk milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için dört milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.
(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.
(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Maktu tutarların artırımı
MADDE 28 – (1) Bu Kanunun 13 ve 16 ncı maddelerinde yer alan maktu tutarlar her yılın başından geçerli olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
5549 Sayılı Kanun
Müşterinin tanınması
MADDE 3 – (1) Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.
(2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ile müşterinin tanınmasına ilişkin ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Şüpheli işlem bildirimi
MADDE 4 – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.
Devamlı bilgi verme
MADDE 6 – (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.
(2) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir. Kimlerin, hangi usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle belirlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir