MASAK EĞİTİM
Eğitim konuları
Yükümlüler tarafından personele verilecek eğitimler asgari düzeyde;
a) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
b) Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
c) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,
ç) Risk alanları,
d) Kurum politikası ve prosedürleri,
e) Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
1) Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,
2) Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,
3) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
4) Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
5) Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
f) Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler, konularını içerir. (UY-md.23)
Münhasıran uyum görevlisi olarak atanacakların görev, yetki ve sorumlulukları
Yükümlünün, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumunu sağlamak amacıyla eğitim, araştırma, geliştirme, gözetim,  ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risk yönetimi, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütmek ve Başkanlık ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak. (UY-md.30/1-ç)
Uyum programı oluşturma veya münhasıran uyum görevlisi atama yükümlülüğü bulunmayan yükümlülerin sorumlulukları
Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlüler, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla eğitim, gözetim, ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risklerin belirlenmesi ile risklerin takibi ve azaltılması için izleme ve kontrol çalışmalarını yürütürler ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alırlar. (UY-md.32/A)