Kişisel Veri Yönetim Sistemi Politikası

Kurumumuz tarafından kapsam dahilinde işlenen ve saklanan her formattaki kişisel verinin KVYS gereksinimleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanması, kişisel veri işleme ve saklama süreçlerimize yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidinin belirlenmesi ve bu tehditlerin oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi amacıyla:

 • Kişisel Veri Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • İşlenen her türlü kişisel verinin gizliliği, bütünlüğü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliği ve sürekliliği,
 • İş süreçlerinin KVYS kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesi, gerektiğinde politikaların ve diğer dokümanların güncellenmesi,
 • Kişisel veriler ve bu verilerin işlenmesi süreçlerine yönelik risklerin tespiti, analizi, değerlendirilmesi ve işlenmesi,
 • Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere ulusal ve uluslararası hukuka uyumun sağlanması,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, bu kapsamda gerekli denetimlerin yapılması veya yaptırılması,
 • Kişisel verilerin; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli ve meşru amaçlar güdülerek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemesi,
 • Kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması,
 • Kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması, bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın işlenmemesi,
 • Kişisel verilerin kanunlara uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışına aktarılması,
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Kurum içinde eğitimlerin verilmesi,
 • Kişisel veri ihlali durumunda Kurum içi disiplin prosedürlerinin işletilmesi, ilgili otoritelere zaman geçirmeksizin bilgi verilmesi sağlanacaktır.