Elektronik Tebligat

117
0

MASAK tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esaslar, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup, 30 Mart 2015 tarihli ve 29311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğe göre MASAK tarafından 5549 sayılı Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebligatların; bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılması esas olup, sayılan yükümlüler dışında Tedbirler Yönetmeliği’nin 4/1 maddesinde sayılan yükümlülerin de kendilerine bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılması için MASAK’a başvuru yapabileceği, başvuruda bulunan yükümlülere MASAK tarafından uygun görülmesi hâlinde elektronik ortamda tebligat yapılabileceği, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacak muhatabın;
a) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri süresinde, tam ve doğru olarak MASAK’a beyan etmekle,
b) Başvuru sırasında beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhâl MASAK’a bildirmekle,
c) Başvuru formunda belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Hesap açılışı sonrası kendisine sağlanan erişim bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
d) Hesaba erişim bilgilerinin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhâl MASAK’a bilgi vermekle,
Yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20631&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

5549 Sayılı Kanun
Elektronik tebligat
MADDE 9/A- (Ek: 18/6/2014-6545/87 md.)
(1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir