İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi Değişti, Ne Yapmalıyım

287
0

Yerine Atanacak Kişi

İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin izin, hastalık ve benzeri nedenlerle geçici olarak görev başında olmaması halinde kendisine vekâlet edecek kişinin, Yönetmelikte ve bu İç Kontrol Yönergesinin 11 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olması gerekir.

İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisine vekâlet eden kişi, iç kontrol ve tedarik
zinciri uyum görevlisinin tüm görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi görevinden ayrıldığı dönem itibarıyla yürütülen işlerden sorumlu olmaz.

Vekalet

İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisine aralıksız 30 günden ve/veya bir takvim
yılı içinde toplam altmış günden fazla süre ile vekâlet edilemez.

Yeni Görevlendirmenin Yapılarak, En Geç 10 İçinde Bildirimi

İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin bu Yönergede belirtilen şartları
kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, yeni görevlendirme, bu Yönergenin 11 inci maddesi hükümlerine göre yükümlü tarafından yapılarak en geç on gün içerisinde Bakanlığa ve Borsaya bildirilir. (İç Yönerge 14/4)

Not: Düzenlemenin ifadesinde, yeni görevlendirmenin yapılarak, en geç on içerisinde Bakanlığa ve Borsaya bildirilmesi gerekir. On gün bildirim ifadesi sanki, atamanın yapıldıktan sonra 10 günü ifade eder gibi yorumlanabilse de, siz, ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde atamayı yaparak, bu süre içinde bildiriminizi yapınız.

Ayrılma Nedeninin 10 Gün İçinde Yazılı Bildirimi

İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması hâlinde ayrılma nedeninin, yükümlü ile görevden ayrılan iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi tarafından ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde Bakanlığa ve Borsaya yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. (İç Yönerge 14/5)

Yönerge 14/5 maddesine göre ayrılma nedeninde bildirilmesi gerektiği, hem yükümlü hem de görevden ayrılan iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi tarafından bildirilmesi gerektiğine dikkat ediniz. Bunun için ayrılış tarihinden itibaren 10 gün süreniz vardır.

Dikkat>>> İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi aynı zaman da MASAK Uyum Görevlisi ise, MASAK Uyum Görevlisi Değişikliklerindeki usullere dikkat ediniz.

İç Yönerge
İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin görev başında olmaması veya
görevinden ayrılması
MADDE 14 –
(1) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin izin, hastalık ve benzeri
nedenlerle geçici olarak görev başında olmaması halinde kendisine vekâlet edecek kişinin,
Yönetmelikte ve bu Yönergenin 11 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olması gerekir.
Vekâlet edecek kişinin kimlik ve iletişim bilgileri 1 iş günü içerisinde Bakanlığa ve Borsaya
gönderilir.
(2) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisine vekâlet eden kişi, iç kontrol ve tedarik
zinciri uyum görevlisinin tüm görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. İç kontrol ve tedarik
zinciri uyum görevlisi görevinden ayrıldığı dönem itibarıyla yürütülen işlerden sorumlu olmaz.
(3) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisine aralıksız 30 günden ve/veya bir takvim
yılı içinde toplam altmış günden fazla süre ile vekâlet edilemez.
(4) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin bu Yönergede belirtilen şartları
kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya herhangi bir şekilde
görevinden ayrılması halinde, yeni görevlendirme, bu Yönergenin 11 inci maddesi hükümlerine göre yükümlü tarafından yapılarak en geç on gün içerisinde Bakanlığa ve Borsaya bildirilir. İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi yeniden atanana kadar yukarıdaki fıkralarda öngörülen usuller uygulanır.
Yönetmelik
Kıymetli madenler aracı kurumu kurucularının, yöneticilerinin ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin nitelikleri
MADDE 5 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/2/2021-31402)
(1) Kıymetli madenler aracı kurumunun Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler (Ek ibare:RG-23/2/2023-32113) , tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin;
a) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar (Ek ibare:RG-23/2/2023-32113) , kamu güvenine karşı suçlar ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları, (Değişik ibare:RG-23/2/2023-32113) 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki suçlar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma, tefecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,
c) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; (Değişik ibare:RG-23/2/2023-32113) 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 4 üncü maddesine aykırı faaliyeti sebebiyle faaliyet izni veya şube faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmaması veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olması, Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmuş olmaması ve kendisinin, yüzde on veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu dönemde veya daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dönemde (Değişik ibare:RG-23/2/2023-32113) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari yaptırıma uğramamış olması,
ç) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
d) Gerekli mali güce ve işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterlilik ile itibara sahip bulunması,
e) Başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde; faaliyet izni 21 inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlıkça iptal edilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşlarında ortaklığı bulunmaması veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olması,
zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir